nakil_gecis_yonerge

ÖĞRENCİ NAKİL VE GEÇİŞ YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1­ Bu Yönergenin amacı, aynı tür orta öğretim okul/kurum/programları ile farklı tür okul/kurum/programları

arasındaki öğrenci nakil ve geçişleriyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2­ Bu Yönerge, aynı tür orta öğretim okul/ kurum/programları ile farklı tür okul/kurum/programları arasındaki

öğrenci nakil ve geçişleri ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3­ Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 64 üncü

maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen;

a ) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b ) Orta Öğretim Kurumu: İlköğretime dayalı resmî ve özel; genel, meslekî ve teknik orta öğretim programlarının

uygulandığı okul ve kurumları,

c ) Nakil: Öğrencilerin, aynı tür program uygulayan başka bir okul/kurumda öğrenimlerine devam etmek üzere okul

değiştirmelerini,

d ) Geçiş: Öğrencilerin farklı tür okul/kurum/programlar arası geçişlerini,

e ) Yönetmelik: Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğini,

f ) Özel Yönetmelik: Anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, fen liseleri, Anadolu öğretmen liseleri,

Anadolu güzel sanatlar liseleri, Anadolu imam-hatip liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, meslekî ve

teknik eğitim ile Açıköğretim Lisesi yönetmeliklerini,

g) Veli: Öğrencinin anne/babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

h) Ders Yılı: Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen süreyi

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Okullar Arası Nakil ve Geçişler

Genel Liselere Nakil ve Geçişler

Madde 5- Genel liselere nakil ve geçişler:

a) Resmî ve özel Anadolu lisesi, yabancı dil ağırlıklı lise, Anadolu öğretmen lisesi, fen lisesi ve sosyal bilimler

lisesinden genel liselere öğrenci nakli;

1 ) Öğrenci velisinin ikametinin değişikliği,

2 ) Özel bir orta öğretim kurumundan nakil isteği,

3) Tasdikname ile okuldan uzaklaştırma cezası alınması,

4 ) Öğretim programlarını izlemekte zorlanan veya uyumsuzluk gösteren öğrenci için velisinin nakil isteğinde

bulunması ve bu isteğin rehber öğretmenin katıldığı sınıf öğretmenler kurulunca da uygun görülmesi,

5) Hazırlık sınıfından ayrılmak istenmesi

durumları göz önünde bulundurularak, velinin yazılı isteği üzerine Yönetmelik hükümlerince yapılır.

b) Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumlarından genel liselere öğrenci nakil ve geçişleri;

1) Hazırlık sınıfları ile 9 uncu sınıflarda şartsız olarak,

2) 10 uncu sınıfın sonunda; geçeceği alana 9 uncu sınıfta kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı

ortalamasının en az “ 3.00” ve alan değişikliğinde sorumlu olacağı dersler dikkate alınmadan üst sınıfa devam etmeye

hak kazanılmış olunması durumunda ders yılı sonundan itibaren yeni ders yılının ilk bir ayı içinde yapılır.

Ancak sağlık durumu açısından öğrenim gördüğü alan/dalda öğrenime devam etmesinin mümkün olmadığına dair resmî

sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuna dayalı isteklerde not şartı aranmadan yapılır.

Nakil ve geçiş isteği kabul edilen öğrenciler; önceki okullarında görmedikleri dersler ile gördükleri hâlde haftalık

ders saati sayısı farkı bir ders saatinden fazla olan derslerden sorumlu tutulur ve bu öğrenciler, ortalama

yükseltme ve sorumluluk sınavları dönemlerinde sınavlara alınırlar.

Açıköğretim Lisesi Öğrencilerinin Örgün Öğretim Kurumlarına Nakillerle Geçişleri

Madde 6- Örgün öğretim kurumlarına kayıt-kabul şartlarını taşıyan ve okuma hakkını kullanmamış olan açıköğretim

lisesi ile meslekî açıköğretim programına devam eden öğrencilerin nakil ve geçişleri bu Yönergenin 5 inci maddesinin

(a) ve (b) bendlerindeki esaslar doğrultusunda, naklen gidilecek okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlükçe

belirlenecek kriterlere göre yapılır.

Aynı Tür Orta Öğretim Kurumları Arasında Öğrenci Nakilleri

Madde 7- Aynı tür orta öğretim kurumları arasındaki öğrenci nakilleri, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları

başlangıcının beş gün öncesinden itibaren sınavların bitimine kadarki dönemin dışında ikamete dayalı olarak öğrenci

velisinin yazılı isteğiyle yapılır.Ancak okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezası alan, sınıf geçen ve ortalama

yükseltme ve sorumluluk sınavlarına girmek istemeyen öğrencilerin nakilleri bu süreler içinde de yapılır.

Özel Yönetmeliği Bulunan Orta Öğretim Kurumlarına Nakil ve Geçişler

Madde 8- Özel yönetmeliği olan orta öğretim kurumlarına nakillerde, yurt dışından gelenler de dahil kendi özel

yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Farklı Tür Program Uygulayan Okullar ile Aynı Tür Program Uygulayan

Okullarda Alan/ Bölüm/Dallar Arası Geçişler

Genel Orta Öğretim Kurumlarında Alanlar Arası Geçişler

Madde 9- Genel orta öğretim kurumlarında alanlar arası geçişler, Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yapılır.

Farklı Tür Program Uygulayan Orta Öğretim Kurumları Alan/Dallar Arası Geçişler

Madde 10- Farklı tür program uygulayan orta öğretim kurumları alan/dallar arası geçişler, ilgili Yönetmelik ve

Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ile kendi özel yönetmeliklerindeki hükümlere göre yapılır.

Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Okul/Kurumlarına Geçişler

Madde 11- Meslekî ve Teknik Orta Öğretim Okul/Kurumlarına Geçişler;

a) Farklı tür program uygulayan orta öğretim okul/kurumlarından meslekî ve teknik orta öğretim okul/kurumlarına

geçişler için başvurular;

1) 9 uncu sınıf sonunda ve 10 uncu sınıfta başarısız olanlar, ders kesiminden itibaren yeni ders yılının ilk haftası

içinde,

2) 10 uncu sınıf sonunda yapılacak geçiş başvuruları, telâfi eğitimi uygulanmak üzere ders kesimini takip eden hafta

içinde

kuruma yapılır.

b) 10 uncu sınıf sonunda nakil ve geçiş yapmak isteyen öğrenciler, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının 10

uncu sınıf haftalık ders çizelgeleri ve öğretim programları esas alınarak seçtikleri alan/dala ait okumadıkları

teorik ve uygulamalı meslek derslerinden yaz tatili süresince yoğunlaştırılmış olarak telâfi eğitimine alınırlar.

Telâfi eğitiminin yapılabilmesi için en az sekiz öğrencinin başvuruda bulunması gerekir. Telâfi eğitiminin süresi

yetiştirme programları ile ilgili esaslar çerçevesinde belirlenir.

Telâfi eğitimi programlarında öğrenci başarısını ölçme-değerlendirme ile devam-devamsızlık konularında, Yönetmelik

hükümleri uygulanır.

Telâfi eğitimine konu olan dersler ve yıl sonu notları 10 uncu sınıf Sınıf Geçme Defterlerine işlenir ve yıl sonu

başarı ortalamaları yeniden belirlenir.

c) Telâfi eğitiminde, meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarına ait haftalık ders çizelgeleri ile öğretim

programları uygulanır. Telâfi eğitimi uygulama planları, çalışma takvimine göre ders öğretmenlerince yapılır. Eğitim

yoğunlaştırılmış olarak cumartesi ve pazar günleri de dahil yaz tatilinde yapılır.

d) Telâfi eğitimi sonunda; tüm derslerden başarılı olanlar ile yıl sonu başarı ortalamasıyla doğrudan veya sorumlu

olarak sınıf geçmeye hak kazananların 11 inci sınıfa kayıtları yapılır. Başarısız olanlar önceki okullarında ya da

sınıf tekrarı yapmamış olmaları kaydıyla meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının 10 uncu sınıflarında

öğrenimlerine devam edebilirler.

e) Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarının farklı programlarında ve alanlarında öğrenim gören öğrenciler 10 uncu

sınıf sonunda alanlarını değiştirmek istediklerinde de bu Yönerge hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 12- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesiyle birlikte Ağustos 2002 tarih ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisinde

yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi” yürürlükten

kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönerge, onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Kaynak:http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2577_0.htmlnakil_gecis_yonerge

Bu Yazı  Şu Ana Kadar   21   Kere Okundu

10 yorum

 1. paylaşımınız için teşekkürler ama ben istediğim bilgilere ulaşamadım. acaba yüksek okullar arası nakıl yapılıyormu ve nasıl yapılıyor. başka bi şehirde m.y.o okuyan bi arkadaşım aynı bölüm üzerinde başka bi şehire geçiş yapmak istiyor nasıl olucak ?

 2. anadolu öğretmen lisesinde okuyorum bursa spor lisesine 9. sınıf sonunda geçiş yapabilir miyim? ve nasıl??

 3. ewet yapabilirsin

 4. NasıL geçiş yApıLıyr

 5. anadolu öğretmenden sağlığa nakil istiorum 9. sınıftayım nolur yardım edin

 6. ben ıspartada myo okuyorum mersine myo naklimi aldırabilirmiyim 2.dönem yardımlarınızı bekliyorum acill…..lütfen

 7. http://www.yok.gov.tr/content/view/883

  Buraya bir göz atın. Okul müdürünüzle görüşün.

 8. Trabzonda sağlık meslekte okuyorum 10. Sınıf Samsun’a geçiş yapabilir miyim ? Yapılıyorsa nasıl yapabilirim .

 9. fen lisesinden imam hatipe geçiş yapabilir miyim?? 11.sınıf

 10. ben kars sarıkamış spor lisesinde okuyorum bursaspor lisesine geciş yapabilirmiyim ??

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*