Askeri Liseler, Bando Astsubay Hazırlama Okulu

askeriliseler

Askeri Liseler İle Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı Başvuruları 13 Mart 2009 tarihinde sona erdi. Sınav tarihi ve diğer bilgiler haberin devamında.

Sınav tarihi 26 Nisan 2009 Saat 09:30

3.1 YAZILI SINAVIN KAPSAMI
Sýnavda uygulanacak test, ilköðretim düzeyinde
olacaktýr. Bu testte;
Sözel Bölüm; Türkçe (30) ve Sosyal Bilimler (Atatürk
Ýlkeleri ve Ýnkýlap Tarihi (7), Millî Tarih (4), Millî
Coðrafya (4)) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Sayýsal Bölüm; Matematik (30) ve Fen Bilimleri (25)
ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluþacaktýr.
Bu sýnavla adaylarýn, sayýsal, sözel ve mantýksal akýl
yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesi
amaçlanmaktadýr. Test sorularý ilköðretim okulu
öðrencilerinin cevaplayabilecekleri düzeyde olacaktýr.
Testin cevaplama süresi 120 dakikadýr (2 saat).
3.2 YAZILI SINAVA GÝRERKEN ADAYIN
YANINDA BULUNDURMASI
GEREKEN BELGELER
a) 2009-ALS SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK
BELGESÝ: Belgenin üzerinde, adayýn kimlik
bilgileri ve fotoðrafý ile sýnava gireceði merkez,
sýnav tarihi ve saati, sýnava girilecek bina ve salon
yazýlý olacaktýr.
b) ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmek için
Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, adayýn
kimliðini gösteren soðuk damgayla onaylý bir
belge (T.C. Kimlik Numarasý yazýlý yenilenmiþ
nüfus cüzdaný vb.) gerekmektedir.
c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda görevliler, adayý
kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler.
Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir
þekilde tanýtan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir.
Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C.
Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr.
2009-ALS Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile
özel kimlik belgesini yanýnda bulundurmayan
bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sýnava
alýnmayacaktýr. Bu belgelerin aslý dýþýndaki
belgeler de kabul edilmeyecektir.
Adaylarýn sýnav binasýna cep telefonuyla girmeleri
kesinlikle yasaktýr.

Bu Yazı  Şu Ana Kadar   19   Kere Okundu

3 yorum

  1. ya bando kaç net ile alıyor lütfen bişey söleyinn

  2. 65 bando 75 askeri lise için

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*