acilhemsiresi

Acil Hemşiresi

*ACİL SERVİS HEMŞİRESİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE YASAL ZORUNLULUKLARI*

*Acil Bakım Hemşiresi;* teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan
her yaştaki hasta/yaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının
uygulayıcısıdır. Acil bakımda yürütülen hemşirelik işlevleri diğer klinik
alanlardaki hemşirelik işlevlerine benzerlik göstermekle birlikte çok sayıda
bağımsız faktörün varlığı hemşirenin görev ve uygulamalarını karmaşık hale
getirmektedir.

(Acil Hemşiresi konusunda forumumuzdaki tartışmaya katılmak için tıklayınız)

Bu faktörler:

–         Zamanın sınırlı olması,

–         Kişilerin durumlarının acil olması,

–         Sınırlı bilgi elde edilebilmesi,

–         Ameliyathane,yoğun bakım gibi diğer bir klinik bakım için
aydınlatıcı bilgi gereksinimi olasılığının olması,

–         Acil ortamdaki olanakların kısıtlılığı şeklinde sıralanabilir

Acil Bakım Hemşiresi;

Fiziksel değerlendirme, hemodinamik ölçümler,kardiyo-pulmoner
resüsitasyon tekniği ve travma bakımında özel eğitime sahip olmalı

Triyaj yapmada bilgi sahibi olmalı

Hızlı ve geniş tanılama yeteneğine sahip olmalı

Öyküdeki gerekli bilgileri toplayabilmeli

·        Hastanın gerekli yerlere güvenli ulaştırılmasını sağlayabilmeli

Hasta ve yakınları ile etkili iletişim kurabilmeli

Stresle başedebilmeli ve sorun çözme yeteneğine sahip olmalı

Yönetim becerisi ve liderlik özelliği olmalı

Kriz durumunda müdahale edebilmeli

Kontrol altına alınmamış çevrede soğukkanlılığını yitirmeden uygun
bakım verme yeteneğine sahip olmalı

Acil konusunda kendisini sürekli geliştirebilmek amacıyla kurs,
seminer, kongre vb. aktivitelere katılmalı

Tüm uygulamalarında hastaya zarar vermemeli, etik kurallara uygun
bakım vermeli ve hasta hakları konusunda duyarlı davranmalıdır.

*Acil Bakım Hemşireliği’nin Tarihi Gelişimi:*

Acil hemşireliği 1960’lardan itibaren ele alınmaya başlanmış, acil
birimlerde çalışan hemşirelerin diğer birimlerde çalışan hemşirelere göre
daha farklı özelliklere sahip olmaları ve mutlaka özel eğitimden
geçmelerinin gerekliliği üzerinde durulmuştur.

1970’li yıllarda hemşirelikteki değişim ve bilimdeki gelişmeler branş
hemşireliğinin oluşmasına olanak vermiştir. Özel bir hemşirelik branşı
olarak acil hemşireliğinin de geniş bilgi tabanına dayalı, becerili ve
hastanın gereksinimlerini karşılamada hizmet sağlayan rol ve
sorumluluklarına yenilikler getirilmiştir.

1970 yılında ABD’de bir grup hemşire Emergency Department Nurses Association
(EDNA)’ı kurmuştur. Böylece acil birim hemşireleri için profesyonel yetki
standartları geliştirilmiş ve eğitim olanakları yaratılmıştır. 1975’de acil
hemşireleri uygulamalarının standartlarını bastırmış ve bu yayın EDNA ve
American Nurses Association (ANA) yöneticileri tarafından onaylanmıştır.

Ülkemizde ise,hemşirelerin görev alanlarındaki bağımlı yada bağımsız
işlevlerini yapmalarını engelleyen ve standartların çok gerisinde kalan 1954
Hemşirelik Yasası halen yürürlüktedir.Ülkemizde acil hemşireliği konusunda
olumlu gelişmeler de vardır. Vehbi Koç Vakfı’na bağlı Semahat Arsel
Hemşirelik Eğitim Ve Araştırma Merkezi (SANERC) tarafından 1992 yılından
itibaren her yıl 6 hafta süreyle ‘Acil Bakım Hemşireliği Kursu’
düzenlenmekte ve Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı sertifika
verilmektedir.1996-97 öğretim yılında Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü’nde Acil Hemşireliği Yüksek Lisans Programı başlamıştır. 1999
yılında Acil Tıp Derneği bünyesinde Acil Hemşireliği Komisyonu kurulmuş ve
halen faaliyetlerine devam etmektedir.En son olarak 2003 yılında Sağlık
Bakanlığı’nın başlattığı çalışma ile öncelikle kendi bünyesinde bulunan
hastanelerde çalışan acil servis hemşirelerini kapsayacak şekilde 2 ay
süreli,teorik ve pratik bölümden oluşan kurs programı hazırlanmıştır. Pilot
bölge olarak Ankara ili seçilmiş ve ilk uygulaması yapılmış,diğer illerde de
kursun tekrarlanması planlanmıştır.

Gelişmiş ülkelerde acil bakım hemşiresinin acil bakımdaki rol ve sorumluluğu
gittikçe gelişmeye ve genişlemeye devam etmektedir. ABD de acil bakım
hemşirelerinin yetkileri master diploması veya sertifika ile
belgelendirilmiştir. Mezuniyet sonrası eğitim veren bu programlar 9 ile 24
ay sürmektedir.

Acil hemşireliği sertifika programları 1980’li yıllarda
başlamıştır.Buprogramlar The Certified Emergency Nurse (CEN)
tarafından
yürütülmektedir.Sertifikaların 4 yıl geçerliliği vardır ve sertifika
yenileme işlemi yeni bir sınavla yapılmaktadır.

Acil bakım hemşireliği uygulamaları birçok eyalette yasalarla
düzenlenmiştir. Oregon hemşirelik uygulamalarında en fazla bağımsızlık
olanağı sağlayan eyalettir ve bu eyalette hemşirelik uygulama alanlarını
belirleme yetkisi Hemşirelik Birliği’nin sorumluluğundadır.

American Academy of Nurse Practitioners (AANP) hemşireler için ulusal eğitim
ve uygulama standartları belirlemiştir. 1992 yılında master veya daha yüksek
düzeyde hemşirelik eğitimi almış olma ön koşulu ile Uygulama Hemşireliği
sertifika programı başlamıştır.Ruhsat alan Uygulama Hemşireleri birçok
eyalette belirlenmiş durumlarda reçete yazma yetkisine sahiptir.

Ülkemizde özel eğitim görmüş acil bakım ekibinin olmayışı gibi nedenlerle
henüz bu alanda batılı ülkeler düzeyine ulaşılamamıştır. Acil ekibi içinde
önemli yeri olan acil hemşirelik uygulamalarının, bu konuda özel eğitim
almış hemşirelerce yapılmasının önemi açıktır.

Acil sağlık ekibinde kişisel yeteneklere,mesleki rol ve sorumluluklara bağlı
olarak zaman zaman görev veya yetki alanlarında karmaşa gelişebilir,bu
karmaşa sürekli iletişim,işbirlikçi yaklaşım ve verilen hizmetin
değerlendirilmesi ile çözülebilir.

*ACİL SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİNİN GÖREV TANIMI*

Hemşire sayısının yeterli olduğu acil bölümlerde triyaj hemşiresi ve acil
bakım hemşiresi olarak işbölümünün yapılması, hemşirelerin bu alanlarda
eğitimlerinin sürdürülmesi, kendilerini geliştirme olanağı yaratılması; Acil
Servis Sorumlu Hemşiresi’nin görevlerindendir.

* *

*ACİL BAKIM HEMŞİRESİNİN GÖREV TANIMI*

The Joint Commission On Accreditation Of Healthcare Organizations (JCAHO)
tarafından acil hemşireliğinin görevleri şu şekilde tanımlanmıştır.

Tüm uygulama ve girişimleri etik kurallara uyarak yapma

Hastanın esas şikayeti ve tıbbi öyküsü hakkında ayrıntılı bilgi alma
ve kayıt etme

Mevcut duruma odaklaşan uygun fiziksel muayene yapma ve kayıt etme

Hastanın primer tanılaması için uygun radyografik ve laboratuvar
tetkiklerini isteme , laboratuar örnekleri alma ve gönderme

Yaşam bulgularını ölçme ve değerlendirme

Hasta bakım planı hazırlama

Acil girişimde bulunma

*TRİYAJ HEMŞİRESİNİN GÖREVLERİ*

Triyaj hemşiresinin görevleri aşağıda sıralanmaktadır:

İlk değerlendirmenin yapılması (sorun hakkında yeterli bilgi toplar)

Hastanın fiziksel muayenesi (dış görünüş,yaşam bulguları,yara bölgesi
değerlendirilir)

Teşhise yönelik işlemlerin başlatılması (EKG çekimi,röntgen ve
laboratuvar tetkiklerini alıp gönderme)

Kayıt ve bildirim (verilen kararların,yapılan işlemlerin kayda
geçirilmesi)

Hastanın en uygun bakım alacağı bölgeye gönderilmesi

Acil bölümde triyaj işlemleri ve acil bakım hizmetlerinin
sürdürülmesi, yönetimindeki hemşire ekibin işgücü planlaması, koordinasyon
ve organizasyonun yapılması.

* *

*ACİL BAKIM HEMŞİRESİNİN YETKİLERİ*

* *

*ACİL HEMŞİRELİĞİ UYGULAMA STANDARTLARI*

*STANDART LAR*

*Tanılama,* hastanın sağlık durumu ile ilgili verilerin saptanması ve
toplanmasıdır. Yaşamı tehdit edici gerçek ve olası sorunları belirlemek için
seri şekilde tanılama yapılmalıdır. Tanılama hastanın durumundaki
değişiklikleri saptama yönünden düzenli aralıklarla tekrarlanmalıdır.

*A-Primer Tanılama:* ABCDE sıralaması izlenir. Ortalama 2 dk. içinde
yapılmalıdır. Hava yolunu açma (Airway), yeterli ventilasyon (Breathing) ve
perfüzyonu sağlama (Circulation),kısa nörolojik bakı ile bilinç durumunun
değerlendirilmesi (Disability) ve hastanın elbiselerinin soyulmasıdır
(Expose). Hastanın üzerinden çıkan giysi,takı vb. kayda geçirildikten sonra
saklanır ve ilgililere teslim edilir.

*B-Hastanın Esas Şikayetinin Tanılanması:* Şikayetin hikayesi ve ağrının
özellikleri araştırılır.

*C-Hastadan Yeterli Anamnez Alınması:* Vital bulgular alınır, zamanı
belirtilerek kaydedilir. Alerjileri, ilaçları, son zamanlara özgü
tıbbi-cerrahi öyküsü, sağlık bakımını ilgilendiren kültürel, sosyoekonomik,
çevresel koşulları, soy geçmişi, en son yedikleri-içtikleri, olaya neden
olan faktörler hasta ile görüşerek araştırılır.

*D-Etkin Hasta Sınıflandırması (Triyaj) Yapma:* Acil bakım hemşiresi primer
değerlendirme sonucu hastaları acil-önemli-acil olmayan şeklinde
sınıflandırır ve hasta kabul formuna yazarak belirtir.

*E-Sekonder Tanılama:* *FGH* düzeyinde genel tanılama işlevi başlatılır.

Hasta sıcak tutulur (*F*ahrenheit).

Yaşam bulguları en çok 4 saatte bir veya daha sık aralıklarla alınır (*G*et
vitals).

Anamnez ve baştan ayak ucuna kadar değerlendirme yapılır (*H*istory-Head to
toe assesment).

Genel tanılama sırasında;

–         Enfeksiyon kontrolü ve çevre güvenliği sağlanır,

–         Bilinç durumu değerlendirilir,

–         Kanama kontrolü sağlanır,

–         Baş-yüz-boyun muayenesi yapılır,

–         Göğüs-batın-pelvis muayenesi yapılır,

–         Üst ve alt ekstremite ve sırt muayeneleri yapılır.

*F-Hemşirelik Gözlemi:** *Acil bakım hemşiresi gözlemleri sonucu mevcut,
gizli ve olası problemleri belirleyerek hemşirelik tanısını koyar ve
hemşirelik girişimlerini başlatır. Vital bulgular tekrarlanır. Tedavi
içeriği ve şekli yazılı hekim istemine göre uygulanır.

Verilen tedavinin etkileri izlenir.

*G-Eksiksiz, Doğru Kayıt Tutma Ve Uygun Kaynaklardan Veri Toplama*

*H-Hekim Zamanının Kısıtlı Olduğu Durumlarda Röntgen,EKG Ve Laboratuvar
Testlerini İsteme Ve Hekim İsteklerini Yürütme*

*I -Komplikasyonları Tanıma Ve Müdahale Etme *

*STANDART II: SORUN SAPTAMA VE HEDEFLERİ BELİRLEME*

Hastanın tanılaması yapıldıktan sonra, hastada var olan ve olası
sorunlar saptanır, ulaşılmak istenen sonuçlar formüle edilir. Ulaşılmak
istenen hedeflere ve bakım planına “evde sağlık bakımı” eğitimi dahil edilir
ve hasta/aileye bu konuda eğitim ve danışmanlık yapılır.

*STANDART III: BAKIMI PLANLAMA, UYGULAMA*

Belirlenen hedeflere ulaşmak için uygun hemşirelik girişimleri planlanır ve
öncelik sırasına göre uygulanır.

*STANDART IV: DEĞERLENDİRME*

*A. Hemşirelik Sürecinin Değerlendirilme: *Hemşirelik girişimlerinin
sonuçları planlanan hedeflere göre değerlendirilir, devam eden sorunlar için
uygun girişimler tekrarlanır veya yeni girişimler planlanır ve uygulanır.
Hastanın sağlık durumunda meydana gelen yeni değişikliklerin tanılaması
yapılır. Bu sorunlar hemşirelik sürecine dahil edilir.

*B. Diğer Prosedürleri Yönetme-Yetkin Olma:*

Acil Bakım Hemşiresi;

–         Hastanın diğer birimlere güvenli şekilde taşınmasını,acil birimde
güvenli çevre oluşturulmasını sağlar.

–         Aseptik tekniklere uyar ve uyulmasını sağlar.

–         Hasta haklarını dikkate alır,hastanın mahremiyetini korur.

–         Hasta ve servisin durumu ile ilgili olarak hastanenin diğer
birimleri ile koordinasyonu sağlar.

–         Hastanın tedavi ve bakımına katılan hemşire,hasta bakıcı personeli
gözler ve denetler.

–         Acil ilaçların güvenle saklanmasını sağlar.

–         Acil malzemelerin kullanıma hazır durumda bulunmasını sağlar.

–         Acil malzeme dışındaki araç gerecin kullanımdan önce temiz ve
fonksiyonel olmasını sağlar.

–         Acil birimin temizliği için ilgilileri yönlendirir.

–         Sorumlu hemşirenin verdiği görevleri yerine getirir.

–         Hizmet içi eğitim programlarına katılır.

–         Araştırma yapar ve yapılan araştırmalara katılır.

*ACİL BAKIM HEMŞİRESİNİN SORUMLULUKLARI*

Acil servis hemşiresinin kendisine, hasta/yaralıya, hasta/yaralının
ailesine, birimde görevli olan ekip üyelerine ve meslektaşlarına, kurum
yönetimine ve topluma karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar;

Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirleme

İlk tanılama ve genel tanılama işlevlerini yapma,

Hekimin olmadığı durumlarda yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunma,

Hasta/yaralıya hemşirelik süreci ve  standartlar doğrultusunda acil
bakım hizmeti verme,

Mesleğin getirdiği ahlaki unsurlar çerçevesinde, bireysellik ve
bütünlüğün zarar görmemesi ilkesi ile yaklaşımda bulunma,

Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine önem verme,

Aileye hastanın genel durumu, yapılan uygulamalar hakkında bilgi
verme,

Aileden bir kişinin ortama zarar vermeyecek şekilde hastasını
görmesini sağlama,

Yapılan tüm işlevleri kayıt etme,

Birimin işleyiş koşullarını iyileştirmek amacı ile klinik ve teknik
olası sorunları önleme,

·        Bilgi ve uzmanlık sağlayacak deneyimleri edinme amacı ile hizmet
içi eğitim planlama ve uygulanmasını sağlama,

Birimde ekip üyelerinin deneyimlediği stres ve endişe ile sağlıklı
başetmek için olumlu iletişim kurma,

Kurum yönetimi ve hizmet veren meslek üyeleri arasında geliştirilen ve
uygulamaya konulan iş tanımları doğrultusunda politika ve yöntemleri
belirleme,

Verilen hizmet kalite güvenliğini sağlama,

Verilen hemşirelik bakımını değerlendirme,

Birimde profesyonel kaynak kişi olarak hizmet verme,

Yönetim,kurumun diğer birimleri ve diğer kuruluşlar ile iletişimi
sağlama,

Yöresel ve ulusal düzeyde bakım standardı sağlama ve olanaklar
ölçüsünde standardı yükseltme,

Kurum ve birim için olumlu toplumsal ilişkileri sağlama ve
sürdürmedir.

Hemşirenin görevlerinin,bu görevlerin yerine getirilmesinde kullanacağı
yetkilerinin, görevlerin gerektiği gibi yerine getirilmemesi yada yetkilerin
iyi kullanılmaması durumunda ortaya çıkacak olumsuz durumlara ilişkin
sorumlulukların belirlenmesi önemlidir. Sorumlulukla birlikte akılcı bir
yetki verilmezse hemşirelik hizmetleri gerektiği gibi yapılamaz, hizmetler
gelişemez.

Hemşirelik mesleğinin doğduğu ve sürekli gelişmeler kaydettiği ülkelerde
hemşirelik hizmetlerinin görev,yetki ve sorumlulukları çok iyi belirlenmiş
personel ile yürütüldüğü bilinmektedir. Son yıllarda ülkemizde hemşirelik
mesleği ile ilgili sorunlardan bazılarının görev,yetki ve sorumlulukların
belirsizliğinden kaynaklandığı görüşü yaygınlaşmaktadır. Hemşirelerin
görev,yetki ve sorumluluklarının Hemşirelik Yasası ve Yataklı Tedavi
Kurumları İşletme Yönetmeliği’ni dikkate alarak her özel durum için
belirlenmesi sorumluluğu hemşirelik hizmetlerini yönetenlere aittir. Halen
yürürlükte olan 1954 yılında kabul edilmiş 6283 sayılı Hemşirelik Yasası ve
1983 yılında yürürlüğe giren 499 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme
Yönetmeliği günümüz koşullarına ve ülkemizin sağlık gereksinimlerine hizmet
verecek çağdaş bir hemşirelik anlayışına yeterli değildir. Bu yasa 1950’li
yılların sağlık anlayışını yansıtmaktadır. Türkiye’nin de üyesi bulunduğu
uluslararası kuruluşların görüş ve kararları da hemşirelere eski yasada yer
alanların ötesinde bakım veren, eğiten, danışılan, yöneten ve araştıran
roller öngörmektedir.

Bu amaçla Hemşirelik Ve Türk Hemşireleri Birliği kanun tasarısı 1994 yılında
hazırlanmış ve 1998 yılında yenilenmiştir. Bu tasarı halen TBMM’nin
gündeminde yer almayı beklemektedir.Bu yeni yasa tasarısında hemşireye ait
görev,yetki ve sorumluluklar hemşirenin bakım verici,eğitici,yönetici ve
araştırıcı rollerini içerecek şekilde tasarlanmıştır.Hemşireliği yetkili ve
sorumlu bir meslek olarak tanımlamaktadır.

*ACİL BAKIM HEMŞİRESİNİN YASAL ZORUNLULUKLARI*

Acil bakım hemşirelerinin uyguladıkları acil hemşirelik girişimlerini
destekleyen,hasta bakımının belirli standartlarda gerçekleştirilmesini
sağlayan yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

Hasta ve yaralının saygı görme,uygun bakım ve tedavi alma,bakım ve tedavisi
hakkında bilgilendirilme, tedaviyi kabul ve reddedebilme, mahremiyetine
saygı gösterilme gibi hakları vardır.

Acil bakım hemşiresi hastaya zarar verecek hatalı uygulamalar konusunda
dikkatli olmalıdır. Yanlış uygulamanın yasal çerçevesi oldukça geniştir.
Kusurlu, bozuk araç gereç kullanımından yada personelin hatalı hareketinden
tedavi ve bakımda hastanın zarar görmüş olmasıdır. Yanlış uygulama sonuçları
hastada belirgin olarak gözlenebiliyorsa hasta hatayı kanıtlayabilir.
Araçların seçimi ve kullanımında hata hem koruma hem de denetleme ve
uygulama sorumluluğu olan kişidedir. Görevi gereği yapılması gereken bir
hareket yapılmamışsa ve nedenleri açıklanmamışsa yada dikkatsizce,
beceriksizce yapılmışsa kasıt unsuru bulunmasa da ihmal olarak
nitelendirilir. İhmal hastayı bulunduğu durumdan daha kötü hale getirmişse
hemşire mahkeme tarafından ihmalkarlıkla suçlanır ve cezai yaptırım
uygulanabilir.(Yanlış bölgeye uygulanan IM enjeksiyon gibi). Hasta hastaneye
götürülene ve sorumluluk daha ileri düzeyde bir ekip ve birime devredilene
kadar hekim ve hemşire tedaviye devam etmelidir.Tedavi ve bakımın
bırakılması terk etme olarak nitelendirilir. Nakil   sırasında  yaşamını
kaybetme riski taşıyan hastayı başka bir hastaneye sevk etmenin suç olduğu
bilinmelidir.

Sosyal güvenlik kurumları ne olursa olsun hastalar acil durumlar ve doğum
için hastaneye kabul edilir.

Hasta acil birime girdiği andan, taburcu oluncaya yada başka bir
kliniğe/kuruma nakledilinceye kadar yapılan her türlü işlem doğru, tam ve
anlaşılır bir şekilde, tarih ve saati belirtilerek yazılmalıdır. Kayıtlar
yazılı kanıttır ve 2-4 yıl saklanmalıdır. Yapılanlar yazılmamışsa yasalar
tarafından yapılmamış kabul edilir. Eksik ve düzensiz kayıt yetersiz
tedavinin göstergesidir. Acil servis hemşiresinin hastanın üzerinde taşıdığı
kişisel eşyaların listesini çıkararak imza karşılığı teslim alma ve muhafaza
etme zorunluluğu vardır.

Acil bakım hemşiresi yaptığı her türlü tedavi ve bakım hakkında hastalara
bilgi vermeli ve yaptığı işlemleri açıklamalıdır. Hastaya yapılan tüm
girişimlerden önce sözlü ve yazılı izni alınmalıdır. Çocuklarda ve bilinci
yerinde olmayan hastalarda yakın akrabalardan izin alınır. Yakın akrabaların
olmadığı durumlarda tıbbi kararlar geçerlidir. Acil durum söz konusu ise
içinde bulunulan durumun yaratmış olduğu rıza ile gerekli bakım ve tedavi
yapılır. Hasta tedaviyi reddediyor, hiçbir şekilde ikna edilemiyorsa
tedaviyi kabul etmediğini bildiren formu imzalaması istenir. Çocuklarda ve
bilinci yerinde olmayan hastalarda tedaviyi reddeden yakın akrabanın imzası
alınmalıdır.

Acil olay yerinde suç söz konusu ise; acil sağlık ekibi ortamın korunmasına
dikkat ederek ilk müdahaleyi ve gerekiyorsa hastanın naklini yapıp ilgili
makamlara haber vermelidir. Şüpheli intihar, kazara ölüm, çocuk istismarı,
bıçaklanma, ateşli silah yaralanması, saldırı, ırza tecavüz gibi yasal
olarak bildirimi zorunlu durumlar Cumhuriyet Savcılığı’na ihbar edilmelidir.
Benzer şekilde bulaşıcı hastalıkların da bağlı bulunan Sağlık Müdürlüğü’ne
bildirimi zorunludur.

En küçük bir yaşam belirtisi varlığında bile, acil sağlık ekibi tüm
resüsitasyon çabalarını sürdürmelidir. Ülkemizde ölü; polis,adli vakalarda
savcı gelmeden olay yerinden kaldırılamaz. Ölüm raporu hekim tarafından
verilir.

Acil bakım hemşiresinin istenilen tedavi ve bakımı acil olarak
uygulayabilmesi için diploma ve sertifika gereklidir. Acil bakım
hemşirelerinin kurum yöneticileri ile iş tanımları yapmaları mesleki ve
yasal açıdan zorunludur.Çünkü iddia edilen bir ihmal yada zararın
kanıtlanması sonucu devlet memuru olarak Borçlar Yasası’nın Haksız Eylem
Kuralları’na göre yükümlü tutularak yasalar önünde suçlanabilirler.

Sonuç olarak; acil bakım hemşireleri; bulunduğu kurumun yaptırımlarına
karşılık, kabul edilmiş uygulama ve yasal sınırlarını bilmeli, bu sınırları
zorlamamalıdır. İnsan hakları ilkeleri ve hemşireliğin ahlaki kurallarını
rehber almalıdır.

Alınan Kaynak : http://groups.google.co.il/group/acildenizli/msg/487d9dc1a1324c48

*KAYNAKLAR:*

1.       Acil Tıp Derneği Acil Hemşireliği Komisyonu WEB sayfası, 2003

2.       Aksoy, G. ,Oktay, S. ,Yürügen, B. ,Acil Hemşireliği, İ.Ü. Basımevi,
İstanbul, 1990.

3.       Dowling, D. ,Dudley, W. ,Nurse Practitioners,Meeting The ED’s
Needs,Nursing Management, 1995; 26:48C-48J

4.       Elmas,İ; Acil Tıbbi Girişimlerde Hemşirelerin Yeri ve Hukuki
Sorumlulukları,Olağanüstü Durumlarda Hemşirelikte Acil Bakım Organizasyonu
ve Uygulamaları İ.Ü. Basımevi, İstanbul,2001,ss 5-13

5.       Erefe, I ve Ark. (1998) Halk Sağlığı Hemşireliği El Kitabı,Vehbi
Koç Vakfı Yayınları No:14, Birlik Ofset,İstanbul.

6.       Eti Aslan, F. ,Acil Bölüm Yönetimi,Acil Bakım,Çevik
Matbaası,İstanbul,1998,ss 47-53

7.       Morrissey, R. ,Documentation Nursing Clinics Of North
America,1988;23:38-40

8.       Şenol, V. ,Acil Tıp Hemşireliği Nasıl Olmalı, XX. Gevher Nesibe Tıp
Günleri IV. Acil Tıp Sempozyumu Kitabı, Erciyes Üniversitesi Yayını,
Kayseri, 2002, ss 162-190

9.       Uyer, G. ,Görev Analizi Ve Görev Tanımı,Hemşirelik ve
Yönetim,Hürbilek Matbaası, Ankara,1997,ss 118-139

1.

Yazıcı Kuğuoğlu, S. ,Acil Bakım, AcilBakım, ÇevikMatbaası, İstanbul,
1998, ss 3-33

11.   Yazıcı Sayın, Y. ,Acil Bakım ve Girişimin Yasal Yönü,Hemşirelik Forumu
Dergisi, 2002(5): s:49-52

acilhemsiresi

Bu Yazı  Şu Ana Kadar   18   Kere Okundu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*